Πολύζος Σ. ‘Θεωρητική ανάλυση της συμβολής των μεταφορικών υποδομών στην περιφερειακή ανάπτυξη’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 28, Φεβρουάριος 2019, σσ. 14-39, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2019.442.