Μιμής Ά., και Στάμου Μ. ‘Συγκριτική εξέταση των λογισμικών χωρικής οικονομετρίας’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 27, Σεπτέμβριος 2018, σσ. 4-20, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2018.433.