Χιόνης Δ., και Εξάρχου Τ. ‘Η κομματική ένταξη των έργων στο ΠΕΠ Αν. Μακεδονίας και Θράκης, κατά την περίοδο του Γ΄ ΚΠΣ, ως μελέτη περίπτωσης’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 26, Σεπτέμβριος 2016, σσ. 150-76, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.430.