Λαλένης, Κωνσταντίνος, και Βεζυριαννίδου, Σουλτάνα. ‘Ο χωρικός σχεδιασμός και οι συναφείς απόπειρες θεσμικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα την εποχή της οικονομικής κρίσης: αξιολόγηση αναγκαιότητας και αποτελεσμάτων’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 31, Αύγουστος 2020, σσ. 94-118, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2020.43.