Ασπρογέρακας, Ευάγγελος, και Καλλιώρας, Δημήτρης. ‘Χωρικός και αναπτυξιακός σχεδιασμός στην Ελλάδα: ζητήματα σύμπλεξης’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 31, Αύγουστος 2020, σσ. 62-93, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2020.42.