Πετράκος G. ‘Γεωγραφίες ανάπτυξης και ολοκλήρωσης στην Ευρώπη: παλιές και νέες προκλήσεις για την περιφερειακή πολιτική’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 31, Αύγουστος 2020, σσ. 10-22, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2020.40.