Σταμπουλής Γ., και Νάκου Π. ‘Προς ένα συνεταιριστικό μέλλον: μαθαίνοντας από το Mondragon’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 25, Ιούλιος 2016, σσ. 105-23, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.383.