Ζαμάνη, Αλεξάνδρα, Λαλένης, Κωνσταντίνος, Παπουτσόγλου, Γιώργος, και Οικονόμου, Δημήτρης. ‘Διαδικασίες παραγωγής, απογραφή και διερεύνηση οικισμών ιδιωτικής πολεοδόμησης’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 25, Ιούλιος 2016, σσ. 20-51, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.380.