Στεφανή Φ., Τσιλιμίγκας Γ., και Γουργιώτης Α. ‘Ζητήματα σύνταξης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 23, Φεβρουάριος 2016, σσ. 135-50, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.371.