Παπαθεοχάρη Θ., και Κοκκώσης Χ. ‘Παρακολούθηση και αξιολόγηση σχεδίων θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 23, Φεβρουάριος 2016, σσ. 108-34, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.370.