Αρβανίτης Α., και Γιαννακοπούλου Σ. ‘Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός - Θαλάσσιο Κτηματολόγιο: μια αναγκαία αμφίδρομη σχέση για την Ελλάδα’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 23, Φεβρουάριος 2016, σσ. 88-107, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.369.