Νιαβής Σ., Παπαθεοχάρη Θ., και Κοκκώσης Χ. ‘Κοινωνικοοικονομικές διαστάσεις της σύνδεσης Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ): εφαρμογή στο πιλοτικό ΘΧΣ της Αδριατικής - Ιονίου’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 23, Φεβρουάριος 2016, σσ. 64-87, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.368.