Παπαγεωργίου Μ. ‘Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και θαλάσσιες χρήσεις: εννοιολογικά και θεωρητικά ζητήματα’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 23, Φεβρουάριος 2016, σσ. 41-63, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.367.