Αγγελάκης Α., και Γεωργαντάς Η. ‘Κλίμακες παρέμβασης στις υποδομές νερού της πόλης: ανιχνεύοντας το νέο παράδειγμα πολιτικής’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 22, Δεκέμβριος 2015, σσ. 29-68, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2015.362.