Σαράτσης, Γιάννης, και Πολύζος, Σεραφείμ. ‘Τουριστική χωρητικότητα και κύκλος ζωής των τουριστικών περιοχών: η περίπτωση του Ν. Μαγνησίας’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 21, Σεπτέμβριος 2015, σσ. 82-106, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2015.358.