Ανδρικοπούλου Ε., Κακδέρη Χ., Καυκαλάς Γ., και Τασοπούλου Α. ‘Διαδρομές περιφερειακής ανθεκτικότητας: επιπτώσεις της κρίσης και προοπτικές χωρικής ανάπτυξης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 20, Ιούνιος 2015, σσ. 4-31, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2015.340.