Τσιλιμίγκας Γ. ‘Οι επιπτώσεις των χρήσεων γης στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του τοπίου: ποσοτικοποίηση της δομής και της χωρικής κατανομής των χρήσεων γης στις Ευρύτερες Αστικές Ζώνες’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 19, Νοέμβριος 2014, σσ. 80-105, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2014.336.