Γουργιώτης Α. ‘Η συμβολή του Συμβουλίου της Ευρώπης στο χωρικό σχεδιασμό και το τοπίο’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 19, Νοέμβριος 2014, σσ. 38-57, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2014.334.