Ασπρογέρακας Ε. ‘Ιεραρχία και αρχή της δεσμευτικότητας στο ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 35, Ιούνιος 2022, σσ. 73-94, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.270.