Σκάγιαννης Π. (Παντελής), και Καπαρός Γ. ‘Τα έργα υποδομών στην Ελλάδα και η παρουσία των μεγάλων έργων μεταφορικών υποδομών: μεταβαλλόμενα υποδείγματα και προτεραιότητες’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 18, Νοέμβριος 2013, σσ. 12-65, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2013.264.