Τσιώτας Δ., και Πολύζος Σ. ‘Ανάλυση των περιφερειακών ανισοτήτων στα επίπεδα ανεργίας στην Ελλάδα με χρήση του δείκτη Theil’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 17, Μάιος 2012, σσ. 64-81, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2012.258.