Γεμενετζή Γ., και Μέλισσας Δ. ‘Εισαγωγή’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 38, Νοέμβριος 2023, σσ. 6-10, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1911.