Τοπάλογλου Λ., και Πετράκος Γ. ‘Αναζητώντας τις παραμέτρους ενός θεωρητικού υποδείγματος για την οικονομική γεωγραφία τωνσυνόρων’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 12, Μάιος 2009, σσ. 32-53, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2009.187.