Πετράκος Γ. ‘Αποτίμηση του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας, 2006-2008’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 11, Νοέμβριος 2007, σσ. 190-07, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.184.