Πετράκος Γ. ‘Καινοτόμες Online υπηρεσίες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στην ελληνική περιφέρεια: το Ιατρείο Μικρών Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 37, Ιούνιος 2023, σσ. 124-61, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1827.