Μαρκάτου Μ.-Ε., και Σκάγιαννης Π. (Παντελής). ‘Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα: γεωγραφικά και τεχνολογικά πρότυπα’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 11, Νοέμβριος 2007, σσ. 134-67, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.182.