Μπακούρος Ι. Λ., Γκιούρκα Π., και Φάλλας Γ. ‘Τεχνολογική πλατφόρμα, τεχνολογική παρακολούθηση και τεχνολογική προοπτική διερεύνηση. εργαλεία καινοτομίας περιφερειακής ανάπτυξης: η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 11, Νοέμβριος 2007, σσ. 108-33, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.181.