Αγγελάκης Α., και Γεωργαντάς Η. ‘Περιφερειακοί καινοτομικοί σχηματισμοί και διεργασίες θεσμικής ολοκλήρωσης των δρώντων: Quo Vadis Creta?’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 11, Νοέμβριος 2007, σσ. 72-107, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.180.