Γουργιώτης Α., Γιαννακού Α., και Σαλάτα Κ.-Δ. ‘Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στην Ελλάδα: η προσέγγιση του πρώτου Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου για την ευρύτερη περιοχή του Βορείου Αιγαίου (ΘΧΕ1)’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 37, Ιούνιος 2023, σσ. 30-66, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1797.