Αντωνοπούλου Α. ‘Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων αστικών τόπων: μελέτη περίπτωσης: η παράκτια Ελευσίνα’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 36, Ιανουάριος 2023, σσ. 86-129, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1794.