Γουργιώτης Α., Λεοντούδης Γ., και Λιούμης Δ. ‘Μεθοδολογική προσέγγιση αξιολόγησης των κατευθύνσεων για τη διαχείριση του τοπίου στα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια της περιόδου 2017-2021’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 36, Ιανουάριος 2023, σσ. 5-41, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1793.