Πετράκος Γ., και Παπαδούλης Α. ‘Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στην ελληνική περιφέρεια: μια εμπειρική διερεύνηση στη Θεσσαλία’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 11, Νοέμβριος 2007, σσ. 34-71, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.179.