Γοσποδίνη Ά., Μπεριάτος Η., και Ράσκου Ε. ‘Διαχείριση αρχιτεκτονικής κληρονομιάς: η διαχρονική εξέλιξη των πολιτικών στην Ευρώπη και οι νέες προκλήσεις για την Ελλάδα’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 10, Μάιος 2007, σσ. 146-73, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.176.