Γοσποδίνη, Άσπα. ‘Χωρικές πολιτικές για το σχεδιασμό, την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 10, Μάιος 2007, σσ. 100-45, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.175.