Μέλισσας Δ. ‘Η διεμβόλιση του πυρήνα της κατοικίας από τη βραχυχρόνια μίσθωση’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 38, Νοέμβριος 2023, σσ. 11-28, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1685.