Δαμανάκης Ε., και Γουργιώτης Α. ‘Ζητήματα χωρικής διαχείρισης των προσφύγων: ευρήματα από Γερμανία και Ιταλία μετά το 2015’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 37, Ιούνιος 2023, σσ. 94-123, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1641.