Καραγάνης Α., και Μιμής Ά. ‘Εφαρμογή των πολλαπλασιαστικά σταθμισμένων διαγραμμάτων Voronoi στην ανάπτυξη του δικτύου τραπεζών’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 9, Νοέμβριος 2006, σσ. 104-21, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2006.164.