Λαϊνάς Ι., και Γεμενετζή Γ. ‘Σχεδιασμός των περιοχών Natura 2000 και χρήσεις γης: κρίσιμα ζητήματα με αφορμή τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 38, Νοέμβριος 2023, σσ. 64-94, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1635.