Πολύζος Σ. ‘Οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα: ανάλυση προσδιοριστικών παραγόντων, τυπολογία περιφερειών υποδοχής και χωρών προέλευσης’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 9, Νοέμβριος 2006, σσ. 68-103, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2006.163.