Γεμενετζή Γ., Πισσούριος Ι., και Λαϊνάς Ι. ‘Ο χωρικός σχεδιασμός στο πλαίσιο της Οδηγίας Seveso ΙΙΙ: μια συγκριτική αποτίμηση εμπειριών σε Ελλάδα και Κύπρο’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 38, Νοέμβριος 2023, σσ. 29-63, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1615.