Λινάκη Ε., και Σερράος Κ. ‘Πρόταση δημιουργίας ενός πολυκριτηριακού συστήματος καταγραφής και αξιολόγησης των υλικών και αύλων πολιτιστικών πόρων ενός τόπου: η περίπτωση της Άνω Σύρου’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 35, Ιούνιος 2022, σσ. 122-56, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1599.