Ντάφλου Α. ‘Κοινωνική πολιτική και κοινωνική καινοτομία: O χώρος ως βάση για την κοινωνική καινοτομία’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 35, Ιούνιος 2022, σσ. 95-121, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1598.