Γουργιώτης Α., Σαραντάκου Ε., Στεφανή Φ., και Χαϊνταρλής Μ. ‘Χωρικός σχεδιασμός και τουριστική επιχειρηματικότητα: η περίπτωση των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 35, Ιούνιος 2022, σσ. 42-72, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1597.