Πρέζα Ε., και Ασπρογέρακας Ε. ‘Η ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 2014-2020: η περίπτωση της Ελλάδας’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 35, Ιούνιος 2022, σσ. 5-41, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1596.