Στεφανή Φ., και Τσιλιμίγκας Γ. ‘Το τοπίο στον χωροταξικό σχεδιασμό: κριτική αξιολόγηση της αντιμετώπισης των υποβαθμισμένων τοπίων του νησιωτικού ελληνικού χώρου στον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 36, Ιανουάριος 2023, σσ. 42-62, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1595.