Ασπρογέρακας Ε. ‘Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: πολιτική και χωρικές συσχετίσεις’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 8, Μάιος 2006, σσ. 122-53, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2006.156.