Μεταξάς Θ., και Λαλένης Κ. ‘Ο στρατηγικός σχεδιασμός ως τύπος σχεδιασμού και ως εργαλείο αποτελεσματικής αστικής διαχείρισης’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 8, Μάιος 2006, σσ. 4-37, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2006.152.