Μηλιώνης Σ. ‘Προς μια συνολικότερη άποψη της διαδικασίας του μάρκετινγκ πόλεων’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 7, Νοέμβριος 2005, σσ. 100-27, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2005.148.