Ζεντέλης Π. ‘Κατεχόμενη ακίνητη περιουσία του Δημοσίου: γεωγραφική απεικόνιση και κανόνες εκποίησης’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 7, Νοέμβριος 2005, σσ. 34-61, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2005.146.