Γοσποδίνη Ά. ‘Χωρικές πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη των μικρών ελληνικών πολεων’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 6, Μάιος 2005, σσ. 136-61, doi:10.26253/heal.uth.ojs.aei.2005.140.